terms-of-useage

Inleiding tot de website van Iscar Nederland

Welkom op de website van Iscar Netherlands (de "Website"). Wij waarderen uw belangstelling in de producten van Iscar.

Deze website wordt u ter beschikking gesteld onder onderstaande Gebruiksvoorwaarden, die, inden door u aanvaard, een wettelijk bindende overeenkomst vormen tussen u en Iscar Netherlands. In deze Gebruiksvoorwaarden staat "Iscar" voor Iscar Netherlands, haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, holdingondernemingen en enige andere rechtspersoon waar ook ter wereld, beheerd door, of beheerd onder gemeenschappelijke zeggenschap met, of de beheerder van Iscar, hetzij geheel of gedeeltelijk.

U mag gebruik maken van deze Website op voorwaarde dat u alle hieronder vermelde bepalingen aanvaardt. Wij kunnen deze Gebruiksvoorwaarden, de voorwaarden en/of de bepalingen opgenomen op deze Website te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving aanpassen, bijwerken of anderszins wijzigen. Controleer de inhoud van deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig op wijzigingen. Wanneer u doorgaat met het gebruik van deze Website, of delen daarvan, volgend op de bekendmaking van wijzigingen van de Gebruiksvoorwaarden, verklaart u zich akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden en enige volgende wijzigingen. Elke dergelijke wijziging wordt automatisch geldig en afdwingbaar op het moment dat deze voor het eerst door ons wordt getoond op de Website.

Behalve bij wetsconflicten hebben deze Gebruiksvoorwaarden voorrang boven de Algemene verkoopvoorwaarden. Indien u bent gebonden door een aparte en onafhankelijke geldige schriftelijke overeenkomst met Iscar, ontkracht geen van deze Gebruiksvoorwaarden enige bepaling van een dergelijke overeenkomst.

Er mag geen enkele wijziging, aanpassing, intrekking, aanvulling of afwijking op deze Gebruiksvoorwaarden worden gedaan door het gedrag van de partijen. Deze Gebruiksvoorwaarden mogen slechts anderszins worden aangepast of gewijzigd na voorafgaande schriftelijke toestemming van Iscar Netherlands.

Indien u niet akkoord gaat met alle algemene voorwaarden hiervan, verzoeken wij u de Website te verlaten zonder er gebruik van te maken.

Beschrijving van de dienst en gebruik van de Website

Onze Website verleent de gebruikers ervan eenvoudige toegang tot informatie over onze producten, ten behoeve van het bestellen van onze producten zoals op dat moment vermeld op de Website en tevens om bijgewerkte informatie te verkrijgen betreffende onze aanbiedingen en diensten, dit alles onderworpen aan de Gebruiksvoorwaarden en de voorwaarden hierboven en hieronder vermeld (hierna: de "Diensten").

Copyright, handelsmerken en eigendomsrechten

De informatie, die is vervat en/of waarnaar wordt verwezen op deze pagina's, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle patenten, handelsmerken, geregistreerde handelsmerken, copyright, logo's, handelsnamen, tekeningen, afbeeldingen, ontwerpen, namen, materialen, inhoud, programmering, informatiedatabanken, prijslijsten, bronnen, verwijzingen, beschrijvingen van internetbronnen en enigerlei andere documenten of details waaruit enige eigendoms- en/of intellectuele eigendomsrechten kan voortkomen, is het exclusieve en absolute eigendom van Iscar Netherlands.

Voor zover niet uitdrukkelijk vermeld en schriftelijk door ons toegestaan, mag geen enkel deel van dergelijke informatie worden gedupliceerd, gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, onttrokken, gebruikt om afgeleide werken te creëren, gewijzigd of anderszins worden gebruikt voor enig doel, geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Iscar Netherlands. Onverlet de algemeenheid van het bovenstaande, mag geen van de namen, patenten en handelsmerken, geregistreerd of niet, van Iscar worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Iscar en mag geen van deze worden gebruikt op een manier die misleidend kan zijn en/of verwarring kan veroorzaken en/of tot enige verwarring kan leiden.

In geen geval wordt aan welke gebruiker van deze Website dan ook een licentie, toestemming, recht of belang van welke aard dan ook verleend, noch impliceert de aankoop van welk product dan ook, of het gebruik van welke dienst van ons dan ook, dat u op enigerlei wijze dergelijke rechten toekomen.

Overtreding van deze bepalingen is uitdrukkelijk bij wet verboden en kan leiden tot civiele en strafrechtelijke vervolging. Tegen overtreders kunnen gerechtelijke stappen worden ondernomen voor zover maximaal bij wet is toegestaan.

Deze kennisgeving betreft alle pagina's die onderdeel uitmaken van en/of zijn gelinkt aan de Website van Iscar, ongeacht of dergelijke pagina's zijn voorzien van een copyrightvermelding ©, handelsmerkvermelding ™, of geregistreerd-handelsmerkvermelding ®. Ontvangst van deze HTML-pagina, of enige andere pagina waarop een link naar deze pagina staat, wordt beschouwd als aanvaarding zonder voorbehoud van deze voorwaarden.

Hyperlinks

Onze Website kan links aanbieden naar andere websites of bronnen. Omdat wij niet verantwoordelijk kunnen zijn voor dergelijke andere websites en omdat wij geen controle hebben over deze andere websites, met inbegrip van, maar niet beperkt tot hun inhoud, erkent u hierbij en stemt u ermee in dat Iscar niet verantwoordelijk is of kan worden gehouden voor dergelijke andere websites, met inbegrip van, maar niet beperkt tot hun beschikbaarheid, inhoud, de aard van de diensten die zij aanbieden, de daarop getoonde advertenties en/of producten en hun vorm. U erkent tevens en stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk of verantwoordelijk zijn of kunnen worden gesteld, direct of indirect, voor enige schade en/of verlies, materieel of immaterieel, veroorzaakt of verondersteld te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van, of vertrouwen in, enige inhoud, goederen of diensten beschikbaar op of door middel van dergelijke andere websites of bronnen.

U erkent verder dat Iscar niet aansprakelijk of verantwoordelijk is of kan worden gehouden voor de nauwkeurigheid, wettigheid, deugdelijkheid, copyright, overeenstemming, beschikbaarheid van enige materialen die zijn vervat of waarnaar wordt verwezen op deze andere websites, of enig ander aspect van de inhoud van dergelijke andere websites. Het opnemen van dergelijke links houdt geen goedkeuring in van deze websites door Iscar of enige associatie met de exploitanten van dergelijke websites en bronnen.

Onverlet de algemeenheid van het bovenstaande, staat u er uitdrukkelijk voor in en stemt u ermee in dat u geen directe of indirecte links naar onze website creëert zonder onze voorafgaand verkregen schriftelijke toestemming.

Nauwkeurigheid en toegang

tijde accuraat, precies, juist of compleet is, noch kunnen wij de absolute betrouwbaarheid van de informatie vervat op de website garanderen. Omdat uw gebruik van deze Website op eigen risico is, raden wij u aan alle mogelijke middelen te gebruiken en voorzorgsmaatregelen te treffen om bovenstaande factoren weg te nemen.

Veiligheid

Helaas is geen enkele gegevensoverdracht via internet gegarandeerd 100% veilig. Wij kunnen de veiligheid en bescherming van gegevens die u via internet verstuurt niet garanderen of waarborgen en u verstuurt alle informatie aan ons op eigen risico. Dat neemt niet weg, dat alle informatie die wij van u ontvangen door ons wordt bewaard en gebruikt in overeenstemming met onze Privacyverklaring en op een manier die uw privacy beschermt.

Wanneer u dat veiliger vindt, kunt u altijd contact opnemen met de lokale geautoriseerde distributeur van Iscar in plaats van uw informatie via internet te versturen.

DISCLAIMER / BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

HOEWEL WIJ REDELIJKERWIJS ALLES IS HET WERK STELLEN OM ACCURATE EN ACTUELE INFORMATIE OP ONZE WEBSITE TE VERMELDEN EN EEN SOEPELE EN VEILIGE WERKING VAN DEZE WEBSITE MOGELIJK TE MAKEN, KUNNEN WIJ NIET GARANDEREN, NOCH OP ENIGERLEI WIJZE EEN AANBIEDING OF BEWERING DOEN OVER DEZE WEBSITE MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID EN/OF KWALITEIT EN/OF GESCHIKTHEID EN/OF TIJDIGHEID EN/OF TOEGANKELIJKHEID EN/OF BESCHIKBAARHEID EN/OF VOLLEDIGHEID EN/OF BETROUWBAARHEID EN/OF JUISTHEID VAN DE INFORMATIE OF ENIG DEEL DAARVAN OF VAN DE PRODUCTEN OF ENIGE ANDERE MATERIALEN EN/OF DIENSTEN VIA DEZE WEBSITE (HIERNA: "DE INHOUD").

WIJ GARANDEREN OF BEWEREN NIET DAT DEZE WEBSITE EN/OF DE EROP VERVATTE INHOUD OP ENIG MOMENT OF OP ENIGE LOCATIE BESCHIKBAAR IS OF ZAL ZIJN; NOCH GARANDEREN WIJ DAT ENIGERLEI GEBREKEN OF FOUTEN WORDEN HERSTELD OF DAT DE INHOUD VRIJ IS VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE ONDERDELEN. OMDAT DE INHOUD TER BESCHIKKING WORDT GESTELD ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MAG U NIET VOLLEDIG VERTROUWEN OP DE INHOUD ZOALS HIERBOVEN GEDEFINIEERD. WIJ BIEDEN DEZE WEBSITE EN DE INHOUD ZOALS HIERBOVEN GEDEFINIEERD AAN OP BASIS VAN "HUIDIGE STAAT/VOOR ZOVER BESCHIKBAAR" EN U MAG ER GEBRUIK VAN MAKEN ONDERWORPEN AAN ALLE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN OP EIGEN RISICO.

Iscar, HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, DOCHTERONDERNEMINGEN, MEDEWERKERS, DISTRIBUTEURS, DIRECTEUREN EN VERTEGENWOORDIGERS ZIJN NIET AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIGERLEI FOUTEN OF OMISSIES OF HET OPNEMEN VAN ENIG MATERIAAL IN DE INHOUD OF IN DE VERLENING OF LEVERING, OF VOOR ENIGE VORM VAN VERLIES OF SCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE MATERIËLE, SPECIALE, DIRECTE, INDIRECTE, GEVOLG-, BIJKOMSTIGE, VOORZIENBARE, ONVOORZIENBARE EN/OF EXEMPLAIRE SCHADE), VOORTKOMEND UIT OF ANDERSZINS GERELATEERD AAN DEZE WEBSITE OF DE INHOUD ERVAN.

WIJ WIJZEN UITDRUKKELIJK ELKE EN ALLE GARANTIES AF, MET INBEGRIP VAN GARANTIES OP VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN DOEL EN/OF NIET-SCHENDING MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN EN/OF DE INHOUD EN/OF ENIGE ZAAK DIE IS OF ANDERSZINS KAN ZIJN GERELATEERD AAN DEZE WEBSITE. DEZE UITSLUITING IS VAN TOEPASSING ONGEACHT OF DE VERONDERSTELDE AANSPRAKELIJKHEID IS GEBASEERD OP OVEREENKOMST, ONRECHTMATIGE DAAD, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ENIGE ANDERE BASIS, ONGEACHT OF Iscar EN/OF ENIGE AAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMING OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DERGELIJKE SCHADE OF VERLIES.

U VERKLAART UITDRUKKELIJK DAT GEEN AANSPRAAK ZAL WORDEN GEDAAN OP GARANTIE DIE NIET SPECIFIEK STAAT VERMELD IN DEZE OVEREENKOMST EN DAT EEN DERGELIJKE AANSPRAAK NIET GELDIG IS. OMDAT BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN HET UITSLUITEN OF BEPERKEN VAN VERSCHILLENDE SOORTEN SCHADE NIET TOESTAAN, WORDT DE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID VAN Iscar IN DERGELIJKE RECHTSGEBIEDEN BEPERKT TOT EN ZAL DEZE NIET MEER BEDRAGEN DAN DE MINIMALE OMVANG VAN DE AANSPRAKELIJKHEID ZOALS WETTELIJK VASTGELEGD EN/OF TOEGESTAAN IN DERGELIJKE RECHTSGEBIEDEN.

VRIJWARING

U STELT SCHADELOOS EN/OF COMPENSEERT Iscar EN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN, GELIEERDE ONDERNEMINGEN, DIRECTEUREN, DISTRIBUTEURS, VERTEGENWOORDIGERS EN MEDEWERKERS EN VRIJWAART HEN VAN ENIGE CLAIM, AANSPRAAK OF VORDERING, MET INBEGRIP VAN REDELIJKE ADVOCAATKOSTEN, GERELATEERD AAN HET GEBRUIK DAT U MAAKT VAN EN/OF MATERIALEN OF INFORMATIE DIE U DISTRIBUEERT OF ANDERSZINS VERSTUURT VIA DEZE WEBSITE, EN DIE KAN VOORTKOMEN UIT OF GERELATEERD IS AAN UW MISDRAGING OF GEBRUIK OF MISBRUIK VAN DEZE WEBSITE. ONVERLET UW VERPLICHTING OM Iscar SCHADELOOS TE STELLEN EN/OF TE COMPENSEREN INGEVAL VAN OVERTREDING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, BEHOUDEN WIJ ONS HET RECHT VOOR OM VOLLEDIGE CONTROLE UIT TE OEFENEN OVER DE EXCLUSIEVE VERDEDIGING EN BEHANDELING VAN ENIGERLEI AANGELEGENHEID ANDERSZINS ONDERWORPEN AAN VRIJWARING DOOR U, IN WELK GEVAL U ZICH ERTOE VERBINDT OM VOLLEDIG MEE TE WERKEN MET Iscar EN OM TE HANDELEN IN OVEREENSTEMMING MET HET JURIDISCHE ADVIES VAN Iscar BIJ HET IN ACHT NEMEN EN BEHEREN VAN BESCHIKBARE VERWEERMIDDELEN.

Internationaal gebruik

Iscar doet geen beweringen met betrekking tot de beschikbaarheid of geschiktheid van enige materialen en/of Diensten en/of Inhoud zoals hierboven gedefinieerd op deze Website in gebieden buiten het gebied waar deze diensten worden verleend en/of aangeboden. Alle Diensten en/of Inhoud op deze Website, met inbegrip van alle producten die wij op enig moment aanbieden, worden uitsluitend aangeboden op basis van binnenlandse en lokale transactie. U erkent en stemt er uitdrukkelijk mee in dat enig product dat en/of enige dienst die u bestelt van Iscar, voor zover Iscar ervoor kiest dit/deze te verstrekken, u wordt verstrekt van en door de lokale wettige vertegenwoordiger van Iscar in het betreffende gebied. Een dergelijke transactie, afspraak, aanbieding of Dienst wordt beschouwd als een lokale handelstransactie, die wordt uitgevoerd conform alle Algemene verkoopvoorwaarden die hieronder staan vermeld, en in overeenstemming met alle relevante en geldende bepalingen van de lokale wetgeving in dat land. Om de Algemene verkoopvoorwaarden te bekijken, kunt u hier klikken

Toegang tot deze Website en/of gebruikmaking van de Inhoud vanuit gebieden waar dergelijke activiteiten illegaal zijn, is verboden. Dit doen in strijd met deze bepaling is op eigen risico en valt onder uw verantwoordelijkheid om te voldoen aan alle lokale wetgeving.

Rechts- en forumkeuze

Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en uitgelegd in overeenstemming met het recht van de plaats van oprichting van Iscar Netherlands. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat voor enige claim of handeling voortkomend uit of gerelateerd aan deze Gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van deze Website uitsluitend en exclusief de jurisdictie is belegd bij de bevoegde rechtbank van de plaats van oprichting van Iscar Netherlands. Verder stemt u er uitdrukkelijk mee in en onderwerpt u zich aan de toepassing van de persoonlijke jurisdictie van een dergelijke rechtbank/instantie voor het betwisten van een dergelijke claim of handeling.

Misdraging, oneigenlijk gebruik & verstoring

U bent verantwoordelijk voor enige misdraging en/of voor materialen die u plaatst of verstuurt op of via de Website en mag deze Website en/of enige van de daarop beschikbare Diensten niet gebruiken om inhoud of materialen aan te bieden, te verzenden, te distribueren, ernaar te verwijzen of erom te vragen, die: (i) in overtreding zijn of kunnen zijn met enige wet, verordening, overeenkomst of gedraging van toepassing op online gedrag en gebruikers van het World Wide Web; en/of (ii) illegaal, misleidend, onjuist, onvolledig, nadelig, intimiderend, kwellend, beledigend, lasterlijk, onfatsoenlijk, gewelddadig, obsceen, pornografisch, smadelijk of inbreuk makend op andermans privacy zijn of kunnen zijn; en/of (iii) inbreuk maken of kunnen maken op andermans intellectuele eigendoms- of andere rechten; en/of (iv) virussen of andere computerbestanden of -programma's bevatten of kunnen bevatten die zijn ontworpen of bedoeld, of kunnen leiden tot, verstoring, schade, beïnvloeding of beperking van het functioneren van enig deel van deze Website en/of enige apparatuur of software; en/of (v) de werking van deze Website onderbreken of beïnvloeden; en/of (vi) worden of kunnen worden gebruikt door onbevoegden voor enige doeleinden anders dan die in overeenstemming zijn met alle Gebruiksvoorwaarden.

Bij uw gebruik van deze Website en van de Diensten mag u niet, direct of indirect, door toepassing, ontwikkeling, ondersteuning of gebruik van enig apparaat, software, code, bot of andere hulpmiddelen (zoals webcrawlers, dataminingtools, plugins, add-ons of enige andere technologie), gegevens scrapen die deel uitmaken van de Website of die anderszins toegankelijk zijn via de Website, zelfs niet wanneer deze gegevens zonder voorwaarden aan de toegang of het gebruik beschikbaar worden gesteld op of toegankelijk worden gemaakt via de Website, zonder specifieke voorafgaande identificatie of machtiging.

Aanvaarding van bestellingen en handtekeningen

De Inhoud en Diensten beschikbaar op deze Website worden u aangeboden onderworpen aan alle Algemene verkoopvoorwaarden en in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden. Alle elektronische bestellingen geplaatst en/of verstuurd door u op of via deze Website onder uw gebruikersnaam, voor zover ontvangen en goedgekeurd door Iscar, worden beschouwd als aanvaarding van het door u gedane aanbod. Wij behouden ons het recht voor om contact met u op te nemen, via e-mail, telefoon, post of enige andere redelijke methode teneinde uw identiteit vast te stellen, de door u verzochte bestelling te verduidelijken, krediet- en betalingsvoorwaarden te bespreken, het door u gewenste afleveradres en de aflevermethode van uw voorkeur vast te stellen en enig ander doel te vervullen met betrekking tot uw bestelling.

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat er een wettelijk bindende aankoop- en/of dienstovereenkomst tussen u en Iscar tot stand komt na ontvangst van uw bestelling(en), voor zover wij deze bestelling(en) aanvaarden, goedkeuren en bevestigen door middel van een orderbevestiging met referentienummer vergelijkbaar met uw bestelnummer. Wanneer uw orderbevestiging slechts betrekking heeft op een deel van uw bestelling, geldt de overeenkomst tussen ons slechts voor dat deel van uw bestelling dat door ons is aanvaard en goedgekeurd. Wij kunnen uw bestelling(en) geheel of gedeeltelijk afwijzen of goedkeuren naar eigen goeddunken zonder enige verplichting om onze beslissing te verantwoorden. Wanneer wij besluiten slechts een deel van uw bestelling(en) goed te keuren, geeft u dat niet het recht een claim en/of vordering in te dienen, noch hebt u recht op enig verhaal, met betrekking tot dat deel van uw bestelling dat wij niet hebben goedgekeurd.

U doet bij voorbaat uitdrukkelijk afstand van enige claim dat van u ontvangen en door ons bevestigde bestellingen geen aanbieding vormen van u aan ons, of dat er geen overeenkomst tot stand is gebracht tussen u en Iscar onder meer vanwege het ontbreken van een handtekening en/of het ontbreken van communicatie over aanvaarding.

Scheidbaarheid en integratie

Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen u en Iscar met betrekking tot deze Website en alle Inhoud daarop zoals hierboven gedefinieerd. De volledige Gebruiksvoorwaarden vervangen alle voorgaande of simultane onderhandelingen, beweringen en voorstellen (hetzij mondeling, schriftelijk, elektronisch of enige andere vorm) tussen u en Iscar.

Indien enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig of anderszins onuitvoerbaar wordt geacht, geheel of gedeeltelijk, zal een dergelijke bepaling worden beschouwd, uitgelegd, toegepast en uitgevoerd op een manier consistent met toepasselijk recht en naar de geest van deze Gebruiksvoorwaarden. Elke en alle resterende bepalingen blijven volledig van kracht.

Beëindiging

Iscar behoudt zich het recht voor, geheel naar eigen keuze, de toegang tot deze Website en/of de inhoud te beëindigen en/of anderszins geheel of gedeeltelijk naar eigen goeddunken te beperken, met of zonder kennisgeving.© IMC International Metalworking Companies B.V. Alle rechten voorbehouden [juni 2020]